Cesta: Odborná činnost / Výroční zprávy / Výroční zpráva za rok 2004


Výroční zpráva za rok 2004

Předkládá: Ing. Vítězslav Koukal, CSc. ředitel muzea
Podklady připravili vedoucí útvarů VMP
Zpracovala: Mgr. Jiřina Veselská

Rožnov pod Radhoštěm: květen 2005

Obsah:

Úvodem

 • Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm předkládá pátou výroční zprávu o činnosti za rok 2004. Podklady pro její zpracování poskytly jednotlivé útvary muzea, údaje o ekonomické situaci muzea připravilo Ekonomické oddělení, které má v náplni své činnosti také personální agendu.
 • K významné změně došlo v postavení muzea v Asociaci muzeí a galerií. Na základě upravených stanov je VMP zařazeno do I. kategorie muzeí s právem účasti na jednání Senátu AMG, kde disponuje právem rozhodovacím a hlasovacím.
 • Na svém lednovém zasedání stanovila Ústavní rada jako priority roku pokračování přípravných výzkumů, stavebně technické dokumentace, oponentních a správních řízení k plánované dostavbě areálů Valašská dědina a Mlýnská dolina. V prezentační činnosti realizaci expozice z historie lesnictví v objektu vozovny a její zpřístupnění veřejnosti, přípravu reinstalace kostela sv. Anny. Na úseku péče o sbírky využití možností programu ISO zaměřených na muzea, transfer ošetřených sbírek do objektu Sklad Frenštát, rozšíření ediční činnosti, vybavení depozitářů a transfer dalších sbírkových souborů do skladu Frenštát. V rámci přípravy využití objektu Sušáku byla schválena změna využití 2. NP z depozitáře textilu na expoziční prostory pro prezentaci výtvarného umění a krojů. Významným úkolem se stala příprava a realizace 14. kongresu asociace zemědělských muzeí CIMA XIV. Sekretariát organizace se vyrovnal s náročnými úkoly díky spolupráci se všemi odděleními s velkým úspěchem.
 • Součástí programu kongresu AIMA bylo ocenění celoživotního díla doc. dr. Ludvíka Kunze čestnou plaketou ministra kultury Artis Bohemiae Amicis. Stejného ocenění se dostalo také řediteli muzea Ing. Vítězslavovi Koukalovi, CSc. V červenci byla slavnostně předána Cena ministra kultury Za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2004 PhDr. Jaroslavovi Štikovi, řediteli muzea v letech 1972 - 1999. Hlasováním členů České národopisné společnosti byla jako nejlepší publikace za rok 2003 vyhlášena pětidílná monografie „Těšínsko", jejímž vydavatelem bylo muzeum spolu s Muzeem Těšínska a odpovědným redaktorem PhDr. J. Štika. Monografie byla vydána za významné finanční podpory MK ČR.
 • Technický útvar obdržel za rekonstrukci objektů na Pustevnách mimořádné ocenění v soutěži O zlatou cihlu obnovy venkova roku 2004 Zlínského kraje.
 • Díky aktivitě odborného útvaru se začala úspěšně rozvíjet ediční a publikační činnost. Byly vydány: sborník referátů z konference pořádané v roce 2003; 1. svazek edice Rolnictví na východní Moravě od baroka do II. světové války - publikace doc. Ludvíka Kunze Obilní jámy, která byla představena účastníkům konference CIMA. V závěru roku začala příprava vydání dalšího dílu a také jubilejní publikace k 80. výročí muzea. K nadcházejícímu jubilejnímu roku byl vydán kalendář představující areály muzea a Pustevny.
 • V druhé polovině roku se novým úkolem stala příprava podkladů pro účast muzea na čerpání prostředků z programu norské pomoci při ochraně kulturního dědictví v rámci Evropské unie.
 • Provozní útvar se soustředil, navzdory značných personálních problémů trvajících téměř půl roku, na kvalitní zajištění služeb návštěvníkům a propagace programů muzea. Přes snahu všech zainteresovaných pracovníků se nepodařilo udržet návštěvnost na úrovni předcházejícího roku - muzeum navštívilo 302 221 platících návštěvníků, což bylo o 25 000 méně než v předcházejícím roce. Tato skutečnost byla také důvodem poklesu příjmů ze vstupného o půl milionu korun.
 • Finanční hospodaření bylo poznamenáno změnou daňové sazby, která se dotkla zejména stavebních činností na objektu Sušák a bude komplexně dořešena až v roce 2006. Trvalým problém zůstává soukromé vlastnictví a havarijní stav vodního náhonu, který prochází areálem muzea a přiléhá těsně k objektu Sušák. Je pro prezentační činnost muzea velmi důležitý, ale soukromý vlastník nereflektuje na nabídku odkoupení vlastnických práv. Z programu ISO jsme obdrželi významné příspěvky na vybavení depozitářů, konzervátorského pracoviště, zabezpečení objektů a nákup sbírek.
 • V průběhu roku byly připraveny a realizovány nové sponzorské smlouvy, podporovatelé naší práce věnovali muzeu částky na realizaci programů. Mimořádný význam pro prezentaci muzea měl dar Duhové energie, který byl využit na pořízení slavnostního osvětlení Dřevěného městečka.
 • Přes naznačené problémy, které budou podrobně popsány v jednotlivých kapitolách výroční zprávy, byl uplynulý rok obdobím náročných úkolů, které se podařilo díky mimořádné obětavosti a invenci všech pracovníků splnit s velmi dobrým výsledkem.

Organizační struktura

Až na změny v oddělení programů a propagace, vyvolané odchodem pracovníků, nezaznamenala organizační struktura muzea větších změn.

 • Po odchodu Mgr. Dagmar Křivánkové 1. 6. 2004 z místa vedoucí oddělení bylo původní oddělení programů a propagace rozděleno na dvě části:
  • Programové a produkční oddělení a
  • Propagační oddělení.
 • Ostatní útvary a oddělení zůstala ve struktuře schválené Organizačním řádem v roce 2003. Ke změnám došlo v personálním obsazení funkcí, které však nebyly tak rozsáhlé, jako v minulých letech.

Poradní orgány ředitele

 • Celoročně pracovaly poradní orgány ředitele: Vědecká rada, které skončil v průběhu roku tříletý mandát a byli jmenováni noví členové, Poradní sbor pro sbírkovou činnost pracoval ve složení z roku 2003 a rovněž Výtvarná rada pracovala beze změn v personálním obsazení. Nově byla jmenována Redakční rada sborníku „Museum vivum" a Rada starších Valašského Slavína.
 • Vědecká rada je opět složena z externích specialistů, kteří posuzují předkládané záměry v expozičních areálech, instalacích v objektech, terénních úpravách, výsadbě zeleně apod. Oproti předcházejícímu složení poradního orgánu ředitele muzea došlo k zastoupení většího počtu specialistů z jiných muzeí v přírodě, svého zástupce má také Zlínský kraj. Členy Vědecké rady se stali:
  • PhDr. Pavel Bureš, Národní památkový ústav Praha
  • PhDr. Anna Kiripolská, Slovenské národné múzeum Martin
  • PhDr. Jan Krist, Národní ústav lidové kultury Strážnice
  • PhDr. Jaromír Míčka, Národní památkových ústav - pracoviště Brno
  • Akad. arch. Jan Palacký
  • Hana Sluštíková, Krajský úřad Zlín
  • PhDr. Miroslav Válka, PhD. Ústav evropské etnologie FF MU Brno
  • PhDr. Ilona Vojancová, Soubor lidových staveb Vysočina
  • Dr. Ing. Jozef Vontorčík, Slovenské polnohospodárské múzeum Nitra
  • Předsedou byl znovu zvolen PhDr. Jaroslav Štika, CSc. a místo-předsedkyní Mgr. Jiřina Veselská.
 • Vědecká rada zasedala v průběhu roku jedenkrát. Na programu jednání měla Zprávu o přípravě dostavby Mlýnské doliny a výběru vhodných objektů včetně úrovně jejich dokumentace, opakovaně se vyjádřila k záměru reinstalace interiéru kostela sv. Anny a doporučila navrhované změny, obsažené v předloženém libretu. Byla ukončena diskuse a navržena lokace veřejných staveb v areálu Valašská dědina. Nedořešila se otázka postupu při uchování a následné stavbě objektů, získaných v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století a deponovaných v nevyhovujících podmínkách.
 • Výtvarná rada posuzovala mimo jiné návrh náhrobku pro Zdeňka Kašpara, jehož ostatky byly uloženy vedle náhrobku muzikanta Pellára.
 • Ředitel muzea jmenoval členy první Redakční rady, která bude odpovědná za koncepci odborné vydavatelské a ediční činnosti, zejména obsah obnovovaného sborníku Museum vivum. Členy jsou:
  • Mgr. Daniel Drápala, PhD.
  • PhDr. Zdeněk Fišer
  • Prof. Dr. Zdeněk Jirásek, CSc.
  • PhDr. Jan Krist
  • PhDr. Jiří Langer, CSc.
  • RNDr. Karel Pavelka
  • PhDr. Ivan Plánka
  • Ing. Jiří Šouša
  • Mgr. Jiřina Veselská
 • V průběhu roku byly podávány návrhy na složení Rady starších, jejímž posláním je posuzování návrhů na zápis významných osobností do Knihy paměti kraje a umístění náhrobků na Valašský Slavín. Členy Rady starších byli v druhé polovině roku 2004 jmenováni:
 • PhDr. Karel Bogar
 • Jiří Demel
 • PhDr. Zdeněk Fišer
 • Radko Linhart
 • Mgr. Jarmila Maleňáková
 • Helena Mičkalová
 • PhDr. Tomáš Mikuláštík
 • PhDr. Karel Pavlištík
 • Jan Rokyta
 • Karel Rosenkranz
 • Richard Sobotka
 • PhDr. Jaroslav Štika, CSc.
 • Ing. František Šulgan
 • Mgr. Jiřina Veselská
 • Vanda Vrlová.
 • Předsedkyní Rady starších byla zvolena Mgr. Jarmila Maleňáková, místopředsedkyní Mgr. Jiřina Veselská.
 • Pravidelně, nejméně jedenkrát měsíčně, se scházela Ústavní rada, jejímiž členy jsou ředitel muzea, jeho náměstci a vedoucí ekonomického oddělení.

Peronální agenda

Počet pracovníků muzea, určený MK ČR jako závazný ukazatel, byl 117 osob. Celkový počet přepočtených pracovních úvazků činil za rok 115.

 • K nejvýraznějším změnám v obsazení míst došlo na jaře v Etnografickém útvaru, když náměstkyně PhDr. Sylva Dvořáčková přešla na místo redaktorky odborných publikací a 1. dubna 2004 byl na její místo jmenován odborný pracovník útvaru Mgr. Daniel Drápala, PhD. Na místech vedoucích odborných oddělení útvaru ke změně nedošlo.
  14. dubna 2004 nastoupila PhDr. Sylva Dvořáčková mateřskou dovolenou, v druhé polovině roku zastával funkci kurátora sbírky řemesel a živností Mgr. Libor Svoboda.
 • Ke změně organizační struktury došlo v Provozním útvaru, kde původní oddělení programů a propagace bylo rozděleno a do funkce vedoucího Programového a produkčního oddělení byl jmenován PhDr. Radek Hasalík. V Propagačním oddělení, jehož personální obsazení bylo narušeno odchodem obou výtvarníků, bylo nutné řešit nastalou situaci přijetím nových zaměstnanců. Celá situace byla velmi komplikovaná vzhledem k úkolům, které oddělení plní. To bylo také důvodem pro to, aby oddělení řídil přímo provozní náměstek pan Miroslav Kotrba. Po dlouhé nemoci se do funkce vedoucí oddělení návštěvnického provozu vrátila paní Ivana Jurčová.
 • 1. prosince 2004 omezil ředitel muzea pravomoce vedoucího Zemědělského oddělení panu Františku Trčkovi a přeřadil jej do funkce předáka. Na jeho místo jmenoval do 30. 6. 2005 odborného pracovníka Etnografického útvaru a kurátora sbírky zemědělské Mgr. Radoslava Vlka, PhD.
 • Práce Ekonomického oddělení byla poznamenána dlouhodobou nemocí mzdové účetní a personalistky paní Mileny Vomočilové, kterou nahradila externí výpomoc.
 • V Technickém útvaru vážně onemocněl vedoucí oddělení dopravy a energetiky pan Ivan Vaculín a na jeho místo byl jmenován pan Jiří Vašut.
 • Vzhledem k vysoké náročnosti návštěvnického provozu a rozsahu poskytovaných služeb, se vystřídal na místech průvodců, pokladních a demonstrátorů velký počet osob na krátké pracovní smlouvy, často trvající jen měsíc. Vysoká fluktuace se projevila zejména v jejich opakovaném zaškolování, vyžadujícím množství práce, které není zúročeno. K nim musíme ještě připočíst jednorázové výpomoci externích spolupracovníků znalých tradičních technologií při demonstracích těchto činností v rámci pořadů zaměřených na prezentaci života minulých generací.
 • V průběhu kalendářního roku absolvovali ve VMP studijní pobyty a stáže pracovníci a studenti těchto institucí: Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně; Ústavu historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov; Vyšší odborná škola uměleckých řemesel Brno; Střední odborné učiliště nábytkářské a technické Nový Zlíchov Praha; Národní ústav lidové kultury - Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy Strážnice; Moravské zemské muzeum Brno; Mendlova univerzita-lesnická fakulta, ze zahraničí např. Muzeum Śremskie ze Śremu.

Pokračování IJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English