Cesta: Odborná činnost / Výroční zprávy / Výroční zpráva za rok 2002


Výroční zpráva za rok 2002

Předkládá: Ing. Vítězslav Koukal, CSc. ředitel muzea
Zpracovala: Mgr. Jiřina Veselská

Rožnov pod Radhoštěm: červen 2003

Obsah:

Úvodem

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm předkládá další, v pořadí již třetí výroční zprávu o činnosti, která čerpá z výsledků práce jednotlivých útvarů a ekonomické zprávy o hospodaření.

 • Rok 2002 můžeme charakterizovat jako rok aplikace v roce 2000 vyhlášených legislativních předpisů, které určují celou škálu působnosti muzea (Zřizovací listina z prosince 2000) a činnost zejména na poli odborné práce (Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy č. 122/2000 Sb.). Naplňování Zřizovací listiny vyvolalo nutnost vytvoření nových vnitřních předpisů (Organizační řád, Pracovní řád), aplikace Zákona 122/2000 Sb. spočívala mimo jiné v přípravě zápisu sbírky muzea do Centrální evidence sbírek.
 • Uplynulý rok byl také obdobím generační personální výměny, zejména v  Etnografickém útvaru.
 • Zřizovací listina uložila muzeu některé nové úkoly na poli metodické činnosti ve vztahu k ostatním muzeím v přírodě v ČR, krajanského hnutí a genealogického výzkumu, péče o sbírky a způsobů prezentace.
 • Ve sbírkové oblasti se aplikace nových legislativních předpisů odrazila zejména v pozornosti věnované inventarizacím, které byly v celé šíři rozpracovány v roce předcháze-jícím včas dokončeny a vypořádány. Rozhodnutí o zápisu bylo vydáno 7.6.2002 pod čj. VMR/002-04-29/104002. V návaznosti na tu skutečnost byl zpracován a uveden do praxe Režim pro zacházení se sbírkou, který je základem pro tvorbu sbírkových souborů a také péči o ně. Náročnost péče o sbírky byla dána začátkem mimořádně rozsáhlého přesunu sbírkových souborů z expozičních objektů, budovy ředitelství do nových prostor ve Frenštátě pod Radhoštěm.
 • V červenci byla dle Zákona o knihovnách zaregistrována MK ČR knihovna muzea.
 • Úspěšnost muzea z pohledu veřejnosti byla, jako i v jiných letech, hodnocena ze-jména z hlediska různorodosti a bohatosti programové nabídky, úrovně expozic a také kvality poskytovaných služeb. Po několikaleté přestávce byla připravena za velkého ohlasu u návštěvníků výstava prezentující některé specializované sbírkové soubory po názvem "Po-znávejte s námi zmizelý svět". Úspěchy v této oblasti jsou charakterizovány vzestupem ná-vštěvnosti, který činil meziročně více jak 40 000. Celkem bylo hosty muzea 384 076 osob. Trval spor o autorské poplatky s OSA.
 • K významné změně došlo v majetku muzea - v únoru 2002 byl do správy muzea zápisem do Listu vlastnictví převeden pozemek a objekt bývalého Skladu zdravotnických potřeb ve Frenštátě pod Radhoštěm, který dosud spravovalo Ministerstvo zdravotnictví - Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Příbram - Kamenná.
 • Významně pokročily rekonstrukční a stavební akce, zejména rekonstrukce budovy ředitelství. Zvláště náročné úkoly byly splněny díky pracovní obětavosti všech specialistů v oddělení údržby a obnovy památek. Vlastními silami začal výstavba kopie objektu vozovny, která je určena pro vybudování expozice lesnictví. Řada úkolů v této oblasti, zejména nová šindelová krytina na expozičních objektech, nebyla pro nedostatek finančních prostředků realizována a zůstává úkolem pro další období.
 • V ekonomické oblasti došlo k ukončení hospodářské činnosti - provozu Hospody Na posledním groši. Na základě rozhodnutí Ústavní rady v závěru roku 2001 byla na pronájem všech stravovacích zařízení vypsána veřejná soutěž. Trvala svízelná finanční situace, projevující se zejména ve mzdové oblasti.
 • Naznačené výsledky celoročního úsilí všech pracovníků muzea budou podrobně rozvedeny v jednotlivých kapitolách zprávy. Její obsah je důkazem, že rok 2002 můžeme, přes všechny nepříznivé okolnosti, považovat za úspěšný, vytvářející dobrý základ pro rozvoj činností a jejich zkvalitňování v roce 2003 a letech následujících.

Organizační struktura

Ve struktuře útvarů a oddělení nedošlo v průběhu roku k zásadním změnám.
Nový organizační řád vymezil vzájemnou koordinaci a spolupráci mezi útvary a odděleními a také poslání jednotlivých pracovišť včetně počtu pracovníků, jejich zařazení a náplně práce. Nově bylo v červnu 2002 konstituováno oddělení ostrahy muzea, které je součástí provozní-ho útvaru.

Podle článku 3 Organizačního řádu tvoří organizační strukturu muzea:

 • Útvar ředitele
 • Etnografický útvar
 • Technický útvar
 • Provozně obchodní útvar

V čele útvarů stojí náměstci jmenovaní ředitelem. Statutární náměstek je jmenován po projednání se zřizovatelem - MK ČR. Útvary jsou dále děleny na specializovaná oddělení, v jejichž čele jsou vedoucí, jmenovaní ředitelem muzea na základě doporučení příslušného náměstka.

Podle Organizačního řádu platného od 1.7.2002 se Valašské muzeum v přírodě člení v oblasti hospodářsko-technické služby na tyto útvary:

a) Útvar ředitele, který se skládá ze

 • sekretariátu ředitele
 • ekonomického oddělení

b) Etnografický útvar tvoří

 • oddělení výzkumu
 • oddělení dokumentace, GVC
 • oddělení péče o sbírkové fondy

c) Provozní útvar tvoří

 • oddělení služeb návštěvníkům
 • zemědělské oddělení
 • oddělení hospodářské správy
 • oddělení ostrahy muzea
 • oddělení propagace a programů
 • oddělení lidové umělecké výroby

c) Technický útvar tvoří

 • oddělení obnovy památek a údržby
 • oddělení stavebně technické dokumentace a archivu
 • oddělení dopravy, energetiky, BOZP, PO,CO, sklady

Poradní orgány ředitele

Celoročně pracovaly poradní orgány ředitele, jejichž statuty byly upraveny dle Statutu muzea i úkolů a cílů jejich činnosti:

 • Muzejní rada
 • Vědecká rada
 • Výtvarná rada
 • Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost
 • Redakční rada

Členové jsou jmenováni zpravidla na tři roky, ve všech poradních orgánech jsou to externí spolupracovníci, specialisté v oborech v muzeu aplikovaných, znalci regionálních dějin i stavebních technologií a konstrukcí, památkové péče. Členství je čestné. Tajemníky rad jsou pracovníci muzea, jejichž pracovní zařazení úzce souvisí s posláním orgánu.
Po schválení statutu Valašského Slavína se předpokládá podle jeho znění jmenování Rady starších, která bude posuzovat návrhy na zápis do Knihy paměti kraje a vyjadřovat se k návrhům na uložení osobností do areálu Valašského Slavína.

V závěru roku byli na základě doporučení náměstkyně pro odbornou činnost jmenováni noví členové Poradního sboru pro sbírkotvornou činnost, jejichž funkční období potrvá od roku 2003 do roku 2005.

Personální agenda

 • Počet pracovníků muzea, určený MK ČR jako závazný ukazatel, byl 117 osob. Celkem pracovalo v jednotlivých útvarech průměrně 96 pracovníků v trvalém pracovním poměru. Počet stálých pracovníků se výrazně zvýšil v únoru o 3 osoby, vázané na provoz Skladu Frenštát.
  Vzhledem k vysoké náročnosti návštěvnického provozu a rozsahu poskytovaných služeb se vystřídalo na místech průvodců, pokladních a demonstrátorů více jak 70 sezónních zaměstnanců, když nevyšší počet činil 42 v jednom měsíci. K nim musíme ještě připočíst jednorázové výpomoci při demonstracích činností v rámci pořadů zaměřených na prezentaci starých způsobů práce.
 • K nejvýraznějším změnám v obsazení míst došlo v odděleních Etnografického útvaru: 30.6.2002 ukončila své působení jako vedoucí oddělení výzkumu paní Mgr. Marie Brandstettrová, která také zastávala funkci kurátorky sbírky textilu a odborného garanta areálu Valašská dědina. V muzeu pracovala nepřetržitě od poloviny března 1968. Její nástupkyní se stala Mgr. Lenka Kučerová, dosud kurátorka sbírky nábytku a výtvarného umění, odborný garant areálu Dřevěné městečko.
  V říjnu 2002 byla přijata do pracovního poměru paní Mgr. Markéta Střeštíková, která po nutném zácviku bude od 1.1.2003 vedoucí oddělení péče o sbírky. Nahradí v této funkci pana Michala Chumchala, který stál v čele oddělení od roku 1967 a odchází do důchodu.
  V prosinci ukončila své působení jako náměstkyně pro odbornou činnost Mgr. Jiřina Veselská, která na tomto místě pracovala od června 1996.
 • Ke změnám došlo také na místech kurátorů sbírek: v březnu ukončil pracovní poměr Mgr. Martin Šimša, kurátor sbírky zemědělského nářadí a jeho nástupcem se stal od
  1.9. 2002 Mgr. Radoslav Vlk, externí doktorand Mendlovy zemědělské univerzity v Brně. Stal se také garantem areálu Valašská dědina. Ke stejnému datu se kurátorkou sbírky textilu stala Mgr. Lenka Ryšicová, absolventka muzeologie a historie Slezské univerzity v Opavě. Dlouholeté působení v oddělení péče o sbírky ukončila paní Ludmila Hubová, pomocná konzervátorka, neboť jí vznikl nárok na důchod.
  Pracovníci, kteří byli přešli 1.2.2002 do pracovního poměru jako bývalí zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví - Zdravotnické zásobování krizových stavů Příbram - Kamenná, byli zařazeni do Etnografického útvaru - oddělení péče o sbírkové fondy.
 • Změny se nevyhnuly ani Provoznímu útvaru: v závěru roku 2001 vážně onemocněla vedoucí odd. služeb návštěvníkům paní Ivana Jurčová, její funkci v únoru dočasně převzala Mgr. Dagmar Křivánková, která se po skončení sezóny stala vedoucí oddělení programů a propagace. V jarních měsících byl z funkce tiskového mluvčího odvolán Mgr. Tomáš Gross, který ukončil své působení jako vedoucí odd. programů a propagace v srpnu 2002. Dočasně se stal vedoucím tohoto oddělení PhDr. Radek Hasalík. K 31.12. ukončil pracovní poměr pan Jan Štefela, vedoucí oddělení lidové umělecké výroby, jeho nástupcem bude Vlastimil Raška, pracovník oddělení LUV. Vedoucím nově vytvořeného oddělení ostrahy muzea se stal pan Ladislav Vala, který před onemocněním zastával funkci vedoucího odd. údržby památek v technickém útvaru.
 • Bez velkých změn z hlediska personálního obsazení pracoval Technický útvar a sekretariát, správce sítí a Ekonomické oddělení v útvaru ředitele.
 • Na odborné činnosti, zejména terénních výzkumech a inventarizaci sbírek, se dočasně podílelo 7 posluchačů vysokých škol, kteří v Etnografickém útvaru absolvovali muzejní a terénní praxi. V podzimních měsících konali v konzervátorských dílnách čtyřměsíční odbornou praxi dva studenti Odborné restaurátorské školy z Brna, z nichž jeden byl vybrán jako odborný pracovník pro dílnu a nastoupí po závěrečných zkouškách v roce 2003.
 • Dokumentační práci muzea ovlivnilo náhlé úmrtí pana Milana Bayera, který se po pět let věnoval pořizování videozáznamů programů a vytvořil ve spolupráci s pracovníky muzea dvě propagační videokazety - o Dřevěném městečku a Valašské dědině.
 • Závodní lékařkou se za nemocného MUDr. Vojkůvku stala MUDr. Janíkova.

Majetkoprávní vztahy

 • Přehled objektů v užívání muzea a jejich dislokace je uvedena ve Výroční zprávě 2001. Pracovníci, kteří byli přešli 1.2.2002 do pracovního poměru jako bývalí zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví - Zdravotnické zásobování krizových stavů Příbram - Kamenná, byli zařazeni do Etnografického útvaru - oddělení péče o sbírkové fondy.
 • V průběhu roku probíhala revize nájemních smluv na pozemky, zápisů do Listů vlastnictví a příprava podkladů pro poslední kolaudace provozních a expozičních objektů dle Stavebního zákona. K 31.12.2002 má muzeum právo hospodaření k pozemkům :
  • Na katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm na ploše 267 580 m2
  • Tylovice 292 389 m2
  • Prostřední Bečva (Pustevny) 3 470 m2
  • Horní Bečva (Kotlová) 31 377 m2
  • Frenštát pod Radh. 30 647 m2
  • Celkem 625 463 m2
 • Od roku 1995 je muzeum národní kulturní památkou. V nařízení vlády ČR 262/1995 z 15.listopadu 1995 o vyhlášení muzea za národní kulturní památku je celkem vyjmenováno 22 objektů. Jejich identifikace je však poměrně vágní:
  Valašská hospoda; městský dům; karlovické fojtství; dřevěný kostelík; rožnovská radnice; zvonička; chalupa I; tři náhrobky fojtské rodiny; salaš; fojtství; usedlost I;
  Chalupa II; dřevěný dům; sušárna ovoce; usedlost II; chalupa III; chalupa IV; chalupa V; chalupa VI; vodní pila Valaška. V areálu Pusteven pak Libušín, Maměnka, stará pustevna a zvonička.
  Z celkového počtu 24 expozičně využívaných samostatných objektů a celých usedlostí v areálech je jich 16 jmenovitě prohlášeno za nemovitou kulturní památku:
 • Hranice ochranného pásma je tamtéž definována takto:
  ...na straně severní ji tvoří pravý břeh Bečvy parc.čís. 3689/1 až k parc.č. 3689/5, kde se vzdaluje od břehu Bečvy a probíhá po severním okraji parcel čís. 1709, 1701, 3704/2, 1682/4, kde se lomí směrem jižním a pokračuje na východ, kde protíná koryto Bečvy a probíhá po severním okraji parcel čís. 608/1, 610, kde se lomí směrem jižním a přechází vý-chodní hranici, kterou tvoří východní okraje parc.č. 183/1, 1155, kde se u jihovýchodního rohu parc.č. 182 lomí směrem západním a tvoří jižní hranici po jižních okrajích parc.čís. 636, 627, 629, 631 a dále 1403/1, 580/2, 1433, kde se lomí směrem jižním a pokračuje po východních okrajích parc.č. 1431, 316/1 až k jihovýchodnímu rohu parc.č. 460, u níž se lomí směrem severním a pokračuje po západních okrajích parc.čís. 556,55,521, 520, 1640, 3576, 1633, 1560, 1561, 1581, 1579, 1577/3, 1576, u jejího jihozápadního rohu se hranice lomí směrem severním a pokračuje po západních okrajích parcel čís. 1576, 1520/1, 1497/1, u jejího severozápadního rohu protíná Frenštátskou cestu parc.čís. 1516/1 a pokračuje po jižním okraji parc.čís. 1474/1, jejíž západní okraj tvoří zároveň západní hranici ochranného pásma a protínaje koryto řeky Bečvy navazuje na hranici severní. "
 • Vybrané objekty jsou vedeny ve sbírkové evidenci, a to v podsbírce "Dokumentace muzea v přírodě":

Objekt / areál / inv.č.

 • Vaškova hospoda DM C 43/2002
 • Billův dům DM C 44/2002
 • Obytný dům fojtství DM C 45/2002
 • Kostel sv. Anny DM C 46/2002
 • Radnice DM C 47/2002
 • Zvonice z Horní Bečvy DM C 48/2002
 • Obytné stavení z Horní Bečvy VD C 49/2002
 • Náhrobky fojtských rodin DM ZF 57922,57923,57925
 • Salaš - stavení a pět chlévů VD C 50/2002 - C 55/2002
 • Fojtství obytné stavení a stodola VD C 56/2002, C 57/2002
 • Usedlost z Liptálu sklad C 58/2002
 • Chalupa č.60 z N. Hrozenkova VD C 59/2002
 • Žingorův dům kopie DM C 60/2002
 • Sušárna ovoce VD C 61/2002
 • Usedlost ze Študlova VD C 62/2002, C 63/2002
 • Chalupa z Val.Polanky VD C 64/2002, C 65/2002
 • Chalupa a stodola z V. Karlovic VD C 66/2002, C 67/2002
 • Chalupa z V. Karlovic Léskového sklad C 68/2002
 • Chalupa a hosp. budovy z V. Karlovic VD C 69/2002 - 71/2002
 • Vodní pila z V. Karlovic Podťatého MD C 73/2002
 • V městské zástavbě má muzeum ve správě ještě čtyři samostatné, původně obytné domy: Palackého 484 ( v části IC Valašského království, 2 služební byty, GCV, pracoviště SÚPP Ostrava), Palackého 581 (depozitáře), Bayerova 62 ( nájemci a depo textil) a dům sourozenců Jaroňkových Čechova 518 (konzervátorské pracoviště a byt). Pro objekt Palackého 581 byla v průběhu roku projekčně připravena generální oprava včetně nového využití, když po úpravách zde bude umístěna knihovna, badatelna a Genealogické centrum Valašska.
 • Kvalitu využití velkého počtu objektů ve správě muzea významně ovlivňuje technický stav a vhodnost jejich disposičního řešení pro určenou funkci.
 • Na obytný dům, nacházející se na ulici - Bayerova 62, v němž jsou uloženy sbírky textilu, byl od počátku roku 1990 uplatňován restituční nárok, ukončený po mnoha soudních řízeních ve prospěch muzea. Naopak trvají spory o údržbu, nájem a prodej vodního náhonu, který je nezbytný pro provoz areálu Mlýnská dolina. Náhon byl v restitučním řízení vrácen panu Ing. Paláčkovi, který ho muzeu každoročně pronajímá, aby nebyl provoz technických staveb na vodní pohon ohrožen. Muzeum má zájem na odkoupení, neboť prostředky vyplacené za nájem nevrací vlastník ani z části do technické údržby díla, které chátrá. K dohodě dosud nedošlo.
 • Administrativní převod areálu ve Frenštátě pod Radhoštěm byl dokončen v únoru 2002 zápisem do listu vlastnictví. Spolu s hlavním objektem, garážemi, skladem chemikálií a pozemkem získalo muzeum také část vnitřního vybavení (regály, manipulační vozíky, palety na transport, nábytek). V průběhu roku byla zadána a firmou Elektroprojekta Rožnov p/R. realizována studie využití včetně návrhu na zateplení a novou konstrukci střechy. Studie bude podkladem pro zpracování investičního záměru.
 • V září byla dokončena významná investiční akce - generální oprava tzv. "Herlitzkovy vily", kde se nachází ředitelství muzea. Do konce roku byly zpět přeneseny pracovny, ale nebyl dostatek prostředků na dokončení podstřešních úložných prostor a rekonstrukci suterénu. Byl rozšířen počet pracoven pro kurátory sbírek, neboť podkroví už nebylo znovu využito jako depozitáře keramiky, všechny předměty byly přeneseny a znovu uloženy ve Skladě Frenštát.
 • Započala výstavba "vozovny", která bude po dokončení sloužit jako expoziční objekt pro prezentaci historie lesů v ČR.
 • Objekt tzv. "Sušák", jehož generální rekonstrukce měla být zahájena díky finančnímu příspěvku ze státního rozpočtu, se prvních stavebních zásahů dočkal až v závěru roku (sanační a demoliční práce, odstrojení stavby), neboť nebylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
 • V závěru roku vítr značně poškodil střechu na depozitní hale, oprava byla provedena bez odkladu. Znovu se ale otevřela otázka vhodnosti plochých střech pro tak exponované stavby, jakými jsou budovy pro uložení sbírkových předmětů. Projekčně byla připravena rekonstrukce střech na obou halách.

pokračování I

 Jazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English