Cesta: Muzeum / Veřejná soutěž - pronájem zařízení restauračního typu "Hostinec U Vašků"


VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Palackého 147, IČ: 00098604

vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

NA PRONÁJEM ZAŘÍZENÍ RESTAURAČNÍHO TYPU


A.     Vyhlašovatel:

VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

zastoupené ředitelem Ing. Jindřichem Ondrušem

Palackého 147, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00098604

Telefon: 571 757 111

e.mail: muzeum@vmp.cz 

          dále také „VMP“

 

B.      Předmět zakázky:


Pronájem zařízení restauračního typu

Předmětem výběrového řízení je získání nejvhodnější nabídky na pronájem restauračního zařízení – budovy s názvem „Hostinec U Vašků“, postavené na pozemku p.č. st. 985 zast. plochy, dále budovy Kuželny, postavené na pozemku p.č. st. 2019 zast. pl., část pozemku p.č. 1474/6 s posezením a přístup k budově Hostince U Vašků po vyznačené účelové komunikaci na pozemku č. 1474/6 obec a k.ú Rožnov pod Radhoštěm  (příloha č.1.) včetně pronájmu souboru movitých věcí a zařízení  budovy dle seznamu (příloha č.2) jakož i sbírkových předmětů vystavených v objektu Hostince U Vašků (příloha č. 3 - vzor Smlouvy o výpůjčce). 

 

Roubená historická stavba hospody se nachází uvnitř expozic Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (dále jen „VMP“), které jsou prohlášeny za Národní kulturní památku. Hospoda je postavena v oploceném areálu Dřevěného městečka. 

 

Předmětem pronájmu a podmínkou účasti uchazeče ve výběrovém řízení je provozování Hostince u Vašků na vysoké úrovni v souladu s kulturní tradicí a posláním VMP, nájem budovy, nájem zařízení budovy, nájem vybavení hospody, nájem nebo zápůjčka dobové výzdoby a zařízení interiéru místnosti, včetně provozování objektu Kuželny.

           

Vyhlašovatel je příslušný k  hospodaření s pozemky a budovami a k vyhlášení výběrového řízení na pronájem zařízení v souladu s ustanovením § 27 a násl. zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

C.        Účel pronájmu předmětu nájmu

Budoucí nájemce naváže svou činností v předmětu nájmu co nejvíce na tradice Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v oblasti gastronomie i v oblasti oblékání a výzdob v souladu s Metodikou podoby pohostinských objektů ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (příloha č. 4 návrhu nájemní smlouvy).

 

D.        Termín plnění:

Předpokládaný termín zahájení nájmu: 1. 3. 2018

Předpokládaný termín ukončení nájmu: 31. 12. 2022

 

E.        Místo plnění: 

Budova s názvem Hostinec U Vašků, Kuželna areál Dřevěné městečko, Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

 

F.        Kvalifikační předpoklady:

Navrhovatel (uchazeč) doloží písemně ve svém návrhu kvalifikační předpoklady:

 

 1. Příslušné oprávnění k podnikání ke všem podnikatelským aktivitám, které souvisí s provozováním restaurační činnosti předmětného zařízení (živnostenská oprávnění, koncesní listiny). Navrhovatel předloží výpis ze živnostenského nebo jiného rejstříku. Doklady lze předložit v prosté kopii.
 2. Výpis z Obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán. Výpis z Obchodního rejstříku nesmí být starší 90-ti dnů ode dne vystavení. Výpis lze předložit v prosté kopii.
 3. Čestným prohlášením dle přílohy č. 4 výzvy. Tato čestná prohlášení budou podepsána uchazečem nebo osobami, které jsou oprávněné jednat jménem uchazeče.

 

V případě, že předkládá návrh více osob společně, prokáže každá z těchto osob kvalifikační předpoklady v celém požadovaném rozsahu včetně předložení smlouvy o právním vztahu mezi těmito osobami.

 

G.        Prokázání dalších kvalifikačních předpokladů:

Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky prokáže uchazeč těmito údaji:

 

 1. Předá strukturovanou písemnou prezentaci své dosavadní podnikatelské, pracovní kariéry v členění:

-          dosažená kvalifikace,

-          strukturovaný přehled o vykonávané praxi s uvedením pracovních míst a provozoven (nejvýše za dobu posledních 15 let) ve stylu prezentujícím tradice, historii a kulturu regionu Valašska včetně kontaktní adresy a kontaktu,

-          zkušenost s řídící praxí, velikost kolektivu, profesní členění zaměstnanců,

-          profesní vzdělávání, soutěže, významné akce, ocenění.

 

 1. Předá písemnou prezentaci „Podnikatelský záměr“, zejména s popisem nabídky poskytovaných služeb, námětů na dovybavení předmětu nájmu, předpokládaných případných počátečních investic, předpokladem tržeb, to vše s přihlédnutím k  provozním a gastronomickým podmínkám předmětu nájmu.

Uchazeč je povinen předložit podnikatelský záměr na dobu 5 let včetně ekonomické rozvahy.

Podmínkou podnikatelského záměru je závazek uchazeče využít objekt Hostince U Vašků pouze za účelem provozování restauračního zařízení vztahující se k historii, kultuře a tradicím Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a regionu Valašska v souladu s Metodikou podoby pohostinských objektů ve VMP a Metodikou pro působení osob (nájemců) v expozičních prostorách muzea (viz příloha č. 4 návrhu nájemní smlouvy). Uchazeč je povinen dodržet ve svém záměru podmínky stanovené touto výzvou a nájemní smlouvou.

 

 1. Předá podepsaný návrh smlouvy dle přílohy č. 5 s navrženými cenami nájmu a vyplněnými údaji k nájemci

          

Prezentace a smlouva bude podepsána uchazečem, u právnických osob statutárním orgánem.

V případě, že předkládá návrh více osob společně, prokáže každá z těchto osob kvalifikační předpoklady v celém požadovaném rozsahu včetně předložení smlouvy o právním vztahu mezi těmito osobami.

 

Vyhlašovatel prohlašuje, že výše uvedené informace považuje za důvěrné a zavazuje se, že budou využity pouze k vyhodnocení výsledků soutěže, pro kterou byly doloženy.

 

H.        Způsob zpracování navrhované ceny nájemného, platební podmínky:

 

Předmět nájmu lze využívat celoročně s tím, že budoucímu nájemci je povoleno přerušit provoz v době od 1.1. do 30.4 a od 1.10. do 30.11. kalendářního roku (vyjma programových akcí vyhlašovatele - Masopust a Velikonoce na Valašsku), tedy v období mimo hlavní návštěvnickou sezónu. Uchazeč při výpočtu výše nájemného bere na vědomí, že nájemné je povinen rozpočítat za celé období kalendářního roku (včetně zohlednění případného přerušení provozu) a tato výše nájemného nebude krácena podle skutečně provozovaných měsíců (dnů) v kalendářním roce.

 

            1)         Cena:

            Navrhovaná cena –  bude členěna  na položky:

-          cena nájmu budovy Hostince U Vašků včetně objektu Kuželna a části pozemku p.č. 1474/6, k.ú. Rožnov p. R.

-          cena nájmu zařízení a vybavení

-    cena nájmu celkem

            Výše navrhované ceny nájmu bude členěna na jednotlivé roky (kalendářní rok), a za  celou dobu nájmu, s ohledem na datum zahájení a ukončení nájmu.

 

         Cena bude zpracována v následujícím členění:

a)      Cena za pronájem objektu Hostince U Vašků včetně objektu Kuželna a části pozemku p.č. 1474/6, k.ú. Rožnov p. R. - uchazeč nabídne ve své nabídce takovou výši nájemného dle svých propočtů a úvah, které bude z ekonomického hlediska pro něj dostatečným motivem pro provozování nabízených nebytových prostor ve veřejné soutěži, kterou lze očekávat.

 

V navrhované ceně nebudou zahrnuty služby, t.j. vytápění, odběr energií, vodné,  stočné, poplatek za odvoz odpadků a jiné služby. Ceny služeb budou hrazeny dle        skutečné spotřeby. Tyto další úhrady budou řešeny samostatně v rámci budoucího  smluvního vztahu. Cena za pronájem objektu Hostince U Vašků je osvobozena od daně z přidané hodnoty.

 

b)   Cena za pronájem souboru movitých věcí a zařízení objektu Hostince U Vašků  dle seznamu (příloha č.2). Cena bude vyčíslena v částce bez DPH.

 

Nabídka ceny nájmu nemovitosti - objektu Hostince U Vašků včetně objektu Kuželna a části pozemku p.č. 1474/6, k.ú. Rožnov p. R a nabídka ceny nájmu souboru movitých věcí a zařízení objektu hospody musí být jasně oddělené a samostatné.

 

            Navrhovatel se v nájemní smlouvě mimo jiné zaváže ke každoroční změně výše ceny      nájemného o výši inflace, kterou vyhlašuje Český statistický úřad. 

 

            2)         Platební podmínky:

 

Uchazeč souhlasí s níže uvedenými podmínkami vyhlašovatele:       

- nájemné bude hrazeno v termínech 30.6.2018, 30.8.2018, 30.6.2019, 30.8.2019, 30.6.2020, 30.8.2020, 30.6.2021, 30.8.2021, 30.6. 2022 a 30.8. 2022.

- smluvní pokuta za pozdní úhradu nájemného činí 0,05% denně z účtované platby nájemného za každý den zpoždění po dni splatnosti do zaplacení.

- nezaplacení nájemného nájemcem ve lhůtě delší než 30 dnů po termínu splatnosti nájemného, zakládá právo pronajímatele na odstoupení od nájemní smlouvy.     Odstoupení musí být písemné, doručené nájemci do jeho sídla uvedeného v nájemní smlouvě.

 

I.         Hodnocení návrhů:

Hodnocení bude provedeno bodovým systémem pomocí více kritérií uvedených v sestupném váhovém pořadí. Jako nejvhodnější bude vyhodnocen návrh, který bude mít nejvyšší bodové ohodnocení dle níže uvedených kritérií:

 

1          Cena nájmu celkem (bod H)                                                                                    70%

Hodnocení nabídek se provede bodovací metodou. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel budovací stupnici v rozsahu od 0 do 100. Každé jednotlivé hodnocené nabídce bude podle dílčího kritéria přiřazena bodová hodnota, která bude odrážet úspěšnost předmětné nabídky v rámci tohoto kritéria. Pro hodnocení výše nabídkové ceny bez DPH bude jako nejvýhodnější nabídka považována nabídka s maximální hodnotou kritéria (nejvyšší cena nájmu). Taková nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k nejvýhodnější nabídce. Hodnocení nabídek podle bodovací metody provede zadavatel v rámci tohoto kritéria tak, že bodová ohodnocení nabídek vynásobí vahou kritéria.

 

 

2.         Podnikatelský záměr na dobu 5 let včetně ekonomické rozvahy (bod G2)             15%

3.         Zkušenosti navrhovatele s provozováním stravování typického pro tradice,

            historii a kulturu regionu (bod G1)                                                                           15%

 

Při hodnocení kritérií 2. a 3. bude použita bodová stupnice 1-100 (vyšší počet bodů = vyšší kvalita zpracování a obsahová), body sečteny a vynásobeno váhou dílčího kritéria.

 

J.         Lhůta pro předkládání návrhů (soutěžní lhůta):

 

Začíná dnem zveřejnění a končí dnem 09. 02. 2018 do 12,00 hodin, včetně návrhů doručovaných poštovní přepravou. Vlastní otevírání obálek s návrhy bude provedeno dne  09. 02. 2018 v 13.00 hod v zasedací místnosti administrativní budovy vyhlašovatele. Do soutěže nebudou zahrnuty návrhy předložené po skončení soutěžní lhůty. 

 

K.        Lhůta pro oznámení vybraného návrhu:

Vyhlašovatel vyhodnotí předložené návrhy uchazečů a písemně oznámí přijetí nejvhodnějšího návrhu do 30 dnů po otevření obálek. V uvedené lhůtě budou písemně vyrozuměni účastníci soutěže, kteří v soutěži neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty. Nájemní smlouva bude uzavřena s vybraným uchazečem nejpozději do 30 dnů po vyhlášení výběru nájemce.

 

L.        Místo pro podávání návrhů:

Návrhy budou podávány v zalepené a řádně označené obálce, osobně nebo doporučeně poštou na adresu vyhlašovatele soutěže. Návrhy uchazečů budou podávány v samostatných zalepených obálkách.  Obálky budou výrazně označeny nápisem:

 

„VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM HOSTINCE U VAŠKŮ – NEOTEVÍRAT“.

Osobně lze návrhy podávat v pracovní dny v době od 8,00 do 14,00 hod. na sekretariátu ředitele VMP v sídle vyhlašovatele soutěže. Na obálce musí být uvedeno rovněž označení uchazeče a jeho zpáteční adresa. Návrhy uchazečů musí být doručeny na adresu navrhovatele  do 09. 02. 2018 do 12,00 hod

 

M.       Doplňující údaje:

 

Technické a organizační dotazy: Ing. Jaroslav Polášek, tel. 571 757 160.

Prohlídka předmětu nájmu je možná po předchozí domluvě.

 

N.        Ostatní  podmínky a práva:

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení:

- odmítnout všechny návrhy uchazečů a nevybrat žádný návrh uchazeče.

- výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

 

Uchazeč se účastní výběrového řízení na své náklady a nebezpečí.  Účastí ve výběrovém řízení mu nenáleží právo na navrácení jemu vzniklých nákladů s účastí ve výběrovém řízení.

 

Nesplnění požadavků vyhlašovatele, zejména nepřesné a neúplné podklady, nepravdivé nebo zkreslené údaje poskytnuté ve výběrovém řízení jsou důvodem k  vyloučení navrhovatele.

 

Výběrem nejvhodnějšího návrhu nevzniká mezi smluvními stranami smluvní vztah. Smluvní vztah vzniká podepsáním nájemní smlouvy statutárními zástupci smluvních stran.

 

O.        Další požadavky a podmínky vyhlašovatele:

¨

Vyhlašovatel stanoví podmínku výběrového řízení, že nájemní smlouvu, která je přílohou č. 5. nelze změnit ani doplnit, vyjma čl. 9. smlouvy a doplnění data podpisu smluv oprávněnými zástupci smluvních stran.

 

Uchazeč je povinen text smlouvy doplnit o příslušné údaje v čl. 9 smlouvy  a doplněný návrh nájemní smlouvy podepsat osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče a přiložit k návrhu.

 

Vybraný uchazeč je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob min. ve výši 10 mil Kč. Ke dni podpisu nájemní smlouvy je povinen předložit uzavřenou pojistnou smlouvu.

 

P.        Podmínky vyhlašovatele:

 

Požadavek na sestavení prezentace návrhu navrhovatele:

 1. Oprávnění k podnikání pro požadované druhy vykonávaných činností (bod F)
 2. Výpis z obchodního rejstříku společnosti (bod F)
 3. Čestné prohlášení (bod F)
 4. Strukturovaná písemná prezentace dosavadní kariéry (bod G1)
 5. Nabídková cena (bod H)
 6. Podepsaný návrh nájemní smlouvy (bod O)
 7. Podnikatelský záměr (bod G2)

 

R.        Přílohy:

 

Příloha č. 1 – popis nemovitosti – Hostinec u Vašků,

grafický nákres

Hostinec U Vašků - řez

Hostinec U Vašků - 1 NP

Hostinec U Vašků - 2 NP

Hostinec U Vašků - 3 NP

 

Příloha č. 2 – seznam movitých věcí a zařízení – Hostinec u Vašků,

Příloha č. 3 – vzor smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů,

Příloha č. 4 – čestné prohlášení,

Příloha č. 5 – návrh nájemní smlouvy s přílohami.

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 11.1. 2018

                       

 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

                                                                                 

Ing. Jindřich Ondruš

ředitel muzeaPřílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English