Cesta: Muzeum / Povinně zveřejňované informace / Profily vedoucích zaměstnanců / Profily vedoucích zaměstnanců


Profily vedoucích zaměstanců

  

 ŘEDITEL MUZEA - Ing. Jindřich Ondruš (CV)

 


EKONOMICKÝ ÚTVAR

 • NÁMĚSTEK - Ing. Věra Cábová (CV)

Pracovníci ekonomického útvaru zajišťují širokou škálu činností spojenou s financováním muzea.

Ekonomické oddělení zabezpečuje systém financování organizace prostřednictvím zdrojů financování, rozpočtových i mimorozpočtových, zpracovává účetní závěrky, sestavuje plán rozpočtu, majetkové a daňové záležitosti, rozbory hospodaření. Skládá se ze mzdové účtárny, finanční účtárny, pokladny a skladového hospodářství.

 

TECHNICKÝ ÚTVAR

 • NÁMĚSTEK - Ing. Milan Gesierich (CV)

Pracovníci technického útvaru zajišťují v maximální míře údržbu stávajících objektů a také provádí výstavbu nových většinou drobnějších staveb starými technikami. Snahou všech je co nejvěrohodněji uchovat dědictví minulých generací v oblasti staveb lidové architektury. Vzhledem k rozsáhlosti areálů muzea a přítomnosti jak historických staveb dřevěné lidové architektury, tak staveb novodobých je nutný velký rozsah odbornosti příslušných zaměstnanců. Od dokumentace staveb, jejich projektového zpracování po samotnou realizaci a následnou údržbu. Kromě zachování objektů prezentuje technický útvar i historické činnosti výrobních technologií.

Realizace jednoduchých staveb - zděných i dřevěných konstrukcí, výměna střešní krytinyz dřevěného ručně štípaného šindele, opracovaného na pero a drážku, pravidelná obnova impregnačních a ochranných nátěrů na objektech dřevěné lidové architektury v areálech Valašského muzea, provádění odvodnění objektů a terénních úprav.

Celoroční údržbářské práce zahrnují sanaci, popřípadě výměnu dožilých dřevěných konstrukcí – obvodové a stropní trámy, podlahy, výměna dřevěných šindelových střech včetně nátěrů, opravy laviček, zábradlí, oplocení, pódií na amfiteátrech, výrobu nových vstupních bran a dveří, nábytku, pořez kulatiny na katru. Opravy omítek, výmalby, instalace osvětlení expozic, zabezpečení expozičních objektů na zimní sezónu, pravidelná údržba objektů na Pustevnách.

Příprava objektů na návštěvnickou sezónu: protože v areálech muzea se nachází množství funkčních technických staveb, je potřeba provádět každoročně jejich údržbu, revize a odzkoušení všech technických zařízení.

Účast na programech národopisného léta - pracovníci technického útvaru se ve velké míře podílejí na přípravě a účasti programů probíhajících v rámci Valašského roku. V režii technického útvaru jsou programy „Dny řemesel a setkání kovářů“  – předvádění všech lidových řemesel včetně velkého zastoupení kovářského cechu.


Vedoucí pracovníci technického útvaru:

 • Oddělení obnovy památek a údržby - Pavel Žabčík (CV)

 • Oddělení stolařské výroby - Ján Halko (CV)

 • Oddělení stavebně technické dokumentace a archívu - Olga Holišová (CV)

 • Oddělení dopravy, energetiky, BOZP, PO, CO - Jiří Vašut (CV)

 

 PROVOZNÍ ÚTVAR

 • NÁMĚSTEK - Ing. Jaroslav Polášek (CV)

Pracovníci provozního útvaru zajišťují širokou škálu činností spojenou s provozem muzea.

V rámci provozní činnosti je zabezpečován návštěvnický provoz, který zahrnuje služby o návštěvníka ve všech areálech a výstavních prostorách jak z hlediska odborného výkladů tak úklidu, prodeje a kontroly vstupenek, strážní služby včetně hlídaní objektů. Do působnosti útvaru dále patří příprava a realizace programů v rámci zabezpečování pořadů Valašského roku, propagační činnost muzea vč. administrace webových stránek muzea a prezentace na sociálních sítích, tvorba propagačních materiálů, tiskových zpráv, pořádání tiskových konferencí a komunikace s médii, režie jednotlivých programů, zajišťování účinkujících, stánkových prodejců a stálých nájemců k zabezpečení občerstvovacích služeb.

 

Vedoucí pracovníci provozního útvaru:

 • Oddělení služeb návštěvníkům a  Oddělení hospodářské správy - Julie Hlavenková (CV)

 • Oddělení programů a propagace - PhDr. Radek Hasalík (CV)

 • Oddělení ostrahy muzea - Karel Tomek (CV)

 

 Etnografický útvar

 • NÁMĚSTEK - Mgr. Eva Kuminková (Románková), Ph.D. (CV)

Etnografický útvar Valašského muzea v  přírodě shromažďuje a pečuje o sbírku nemovitých a movitých dokladů tradiční lidové kultury sběrné oblasti muzea (západokarpatský region s výskytem roubeného domu), realizuje výzkumné a dokumentační úkoly etnografické a regionálně-historické povahy a připravuje prezentaci formou výstav, dlouhodobých expozic a publikační činnosti. Zcela specifickou formou prezentace odborné práce je příprava programů zaměřených na představení tradiční řemeslné a rukodělné výroby, zemědělství, projevů sociální a duchovní kultury atd. (viz kalendář Valašský rok).
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se v rámci své odborné činnosti věnuje shromažďování a zhodnocování dokumentace k uceleným sbírkovým fondům, obřadům a obyčejům kalendářního roku a rodinného cyklu, tradičnímu způsobu zaměstnání obyvatel Valašska a Těšínska i jednotlivým projevům lidové architektury ve sběrné oblasti muzea.

Shromážděné informace jsou využívány při doprovodných programech v rámci Valašského roku, demonstracích zemědělských a řemeslných činností, doplňování stávajících a budování nových expozic a k odborné publikační činnosti.

 

Vedoucí pracovníci etnografického útvaru:

 • Oddělení výzkumu a sbírkových fondů - Mgr. Lenka Kučerová (CV)

 • Oddělení dokumentace - Mgr. Zdeněk Cvikl (CV)

 • Oddělení péče o sbírky - Mgr. Markéta Šimčíková (CV)

 • Oddělení zemědělské - Miroslav Románek (CV)

 

 

 

 


Přílohy ke staženíJazykové verze

 • Čeština
 • Deutsch
 • English